Půjčovna stavebních

Obchodní podmínky půjčovny  strojů

PRONÁJEM

Před zapůjčením vyžadujeme pro registraci:

 • 2 doklady totožnosti: občanský průkaz, pas a/nebo řidičský průkaz
 • firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • o osoba neuvedená jako statutární orgán firmy v Živnostenském rejstříku musí být vybavena plnou mocí osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat
 • plátci DPH: navíc osvědčení o registraci DIČ

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Při druhé a každé další zápůjčce vyžadujeme ze stejného důvodu doklad totožnosti, příp. platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.

KAUCE

Před zapůjčením stroje může být požadována kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a charakteru obchodního vztahu.

 • KAUCE – zákazníci  skládají vratnou kauci s ohledem na hodnotu stroje ve stanoveném rozsahu dle ceníku
 • KAUCE – zajištuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu

MÍSTO POUŽÍVÁNÍ

Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.

ZABEZPEČENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU, POJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je pro jeho potřeby pojištěn, což zahrnuje zejména zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát a nákladů vzniklých prodlením, vyřazením předmětu nájmu z provozu nebo jeho omezením v důsledku poškození, poruchy, vady zařízení apod., nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Za všechny takové škody, náklady a ztráty odpovídá v plné míře nájemce, nikoli pronajímatel,  tedy dle vůle a dohody stran nájemci nároky a práva z nich proti pronajímateli nevznikají, jinak je nájemce v plném  rozsahu předem vylučuje a vzdává se jich.

Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění pronajímatele, včetně havarijního pojištění, zajišťuje a hradí nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, poškození, ztrátu, zničení předmětu nájmu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou.

V případě pronájmu mechanizace je nájemce povinen zajistit zařízení následujícím způsobem tak, že pokud je umístěno v  uzavřeném a uzamčeném prostoru i během přestávek při pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevné spojení se základem apod.) přičemž vstupní dveře musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku zabraňující vytlačení a bezpečnostní štít zabraňující rozlomení a vylomení vložky a přidán další zámek nebo bezpečnostní závoru a musí být oplechované. Prosklené otvory musí být zajištěny bezpečnostní fólií nebo funkčními mřížemi. Pokud je umístěno na otevřeném prostranství i během přestávek při pracovní činnosti musí být řádné uzamčené zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčené řetězem, pevné spojení se základem, apod.), plocha s odstavenými stroji a zařízeními musí být oplocená s uzamčenou bránou s trvalou strážní fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje stavba vysoká min. 1,80 m ze dřeva, betonu, cihel, keramických tvárnic, oceli nebo jejich kombinace, prefabrikovaných prvků, která slouží k ohraničení a zabezpečení odstavné plochy.

V případě pronájmu stroje musí být navíc uzamčená kabina.

V případě pronájmu příslušenství (např. hydraulická kladiva, lopaty, vrtáky  apod.) je nájemce povinen zajistit předmět nájmu proti odcizení mechanicky (např. zabezpečení uzamčené řetězem spojené s pevným bodem apod.) v uzavřeném a uzamčeném prostoru a to i během přestávek při pracovní činnosti.

CENY

Ceny jsou uvedeny v Ceníku Půjčovny na internetových stránkách. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen bez předchozího ohlášení vyhrazena.

PLATBA

Platby a kauce přijímáme tímto způsobem:

 • hotovost do zákonného limitu

DOPRAVA

Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů. Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem vyšší moci neneseme zodpovědnost.

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek viz. sazba uvedená u každého stroje.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ

Vybavení je předáno na základě podepsaného zakázkového listu, v němž jsou uvedeny podmínky předání a způsob, kterým se zavazuje nájemce s pronajatým vybavením nakládat. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že daným podmínkám rozumí a zavazuje se je plnit.

 1. Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a souhlasí se smluvními podmínkami.
 2. V případě nesplnění platebních podmínek se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den, který je v prodlení s platbou.
 3. Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
 4. Nájemce se zavazuje, že stroj bude používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
 5. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení*, a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli a Polici ČR. V případě, že způsobenou škodu odmítne pojišťovna zčásti nebo zcela uhradit v důsledku nedostatečného zabezpečení, nájemce se zavazuje uhradit vzniklou škodu až do výše tržní ceny stroje.
 6. Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na vlastní náklady.
 7. Nájemce odpovídá za škody, které na věci vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
 8. Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
 9. Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %.
 10. Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně rovné 50 % denního nájemného.
 11. Pokud nájemce užívá předmět nájmu po skončení nájmu, může mu ho pronajimatel svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s úkonem odebrání předmětu nájmu nese nájemce,
 12. Nájemce nesmí věc půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
 13. Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další motohodinu účtujeme 10% denního nájmu.

*) Způsob zabezpečení požadovaný pro krytí škod vzniklých odcizením na území ČR:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Nájemce výslovně podle zákona § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním.

Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemce pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu i po skončení tohoto nájemního vztahu.

Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení, jinak pronajímatel může od Smlouvy odstoupit; nájemce  bude o změnách neprodleně informovat.

Nájemce potvrzuje, že uvedené podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl, jsou mu známé, a na znak souhlasu to potvrzuje svým podpisem. Potvrzuje dále, že podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky; užití obchodních podmínek nájemce je vyloučeno.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

Mobilní stroje s provozní hmotností do 1.000 kg umístěné na oploceném prostranství:

 • oplocení: výška 180 cm
 • zámek vstupů: bezpečnostní visací zámek nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
 • zabezpečení stroje: mobilní stroje (do 1000 kg) pro limit do 1,5 mil Kč – stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem

Mobilní stroje s provozní hmotností nad 1.000 kg, mobilní stroje přípojné a příslušenství k mobilním strojům umístěné mimo uzavřený prostor i mimo oplocené prostranství:

 • mobilní stroje (nad 1000 kg) pro limit do:

1,5 mil Kč – mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným výrobcem

3 mil Kč – mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežen min. jednočlennou fyzickou ostrahou nebo mobilní stroj vybaven mechanickým zabezpečením blokujícím řízení nebo převodovku, nebo je instalován odpojovač baterie nebo mobilní stroj vybaven imobilizérem blokujícím alespoň dva okruhy funkce motoru a pracující na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nebo je instalován GPS lokalizátor

 • mobilní stroje přípojné pro limit do 1,5 mil Kč – stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo mobilní stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem jiného stroje nebo mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežené min. jednočlennou fyzickou ostrahou
 • příslušenství k mobilním strojům pro limit do 1,5 mil Kč – příslušenství připevněno řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo příslušenství přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem jiného stroje